Kyiv International School

Kyiv International School
3A Svyatoshinsky Provuluk
Kyiv, Ukraine 03115
+380-44-452-2792 /3
+380-44-423-6166
kyiv@qsi.org