QSI International School of Shenzhen

QSI International School of Shenzhen
Bitao Center #8-5 Taizi Road
Shekou, Nanshan District
Shenzhen, China
+86-755-26676031
+86-755-26676030
shenzhen@qsi.org