QSI International School of Shenzhen

QSI International School of Shenzhen
Bitao Center #8-5 Taizi Road
Shekou, Nanshan District
Shenzhen, China
+86-755-2667-6031
+86-755-2667-6030
shenzhen@qsi.org